Vpis v knjižnico
Izposoja na dom
Izposoja v čitalnico
Medknjižnična izposoja
   
     
Vpis v knjižnico    
Član knjižnice lahko postane vsak, ki izpolni vpisnico ter se s podpisom obveže, da bo pri uporabi knjižničnih storitev ravnal v skladu s Poslovnikom knjižnice.

Ob vpisu član predloži veljaven osebni dokument s fotografijo. Za predšolske in osnovnošolske otroke članstvo potrdijo starši ali njihovi skrbniki s svojim podpisom na vpisnici.

Član knjižnice lahko postane tudi pravna oseba. Za pravne osebe podpiše in žigosa vpisnico odgovorna oseba in se s tem zaveže k spoštovanju določil Poslovnika knjižnice.

Ob vpisu član prejme člansko izkaznico in poravna letno članarino.

Vpisnica za fizične osebe
Vpisnica za pravne osebe
 
Članska izkaznica
Na vrh    
     
Izposoja na dom
Izposojo na dom vršimo v vseh oddelkih knjižnice samo v okviru odpiralnega časa knjižnice.

Na dom si lahko izposodite samo tisto gradivo, za katero je v računalniškem katalogu COBISS označeno, da je prosto za izposojo.

Naenkrat si lahko izposodite največ 15 enot knjižnega in 3 enote neknjižnega gradiva.

Online pregled nad izposojenim gradivom vam omogočamo v okviru spletnega okolja Moja knjižnica.


Časovni parametri za izposojo:

-

knjige, periodični tiski,
zvočne kasete, diskete,
računalniški CD-ji in DVD-ji,
notno gradivo, zemljevidi, predmeti

video kasete,
glasbeni CD-ji,
video DVD-ji,

čas izposoje

21* dni

7 dni

čas podaljšanja

21* dni

7 dni

     
1. opomin

7. dan po preteku roka izposoje

7. dan po preteku roka izposoje

zamudnina

10. dan po preteku roka izposoje

10. dan po preteku roka izposoje

2. opomin

7. dan po 1. opominu

7. dan po 1. opominu

3. opomin

7. dan po 2. opominu

7. dan po 2. opominu

Legenda: * Za gradivo z visokim številom rezervacij je lahko čas izposoje skrajšan, podaljšanje roka izposoje ni možno.
Opomba: V Potujoči knjižnici so časovni parametri daljši in prilagojeni urniku vožnje bibliobusa.
Na vrh
 
Izposoja v čitalnico
Gradivo, ki je namenjeno samo uporabi v čitalnici, je v računalniškem katalogu COBISS označeno z oznako "Za čitalnico" in se praviloma ne izposoja na dom.

Za uporabo v čitalnici so predvidene naslednje vrste gradiva:
  • referenčna literatura: enciklopedije, leksikoni, slovarji, priročniki in podobno,
  • izredno dragoceni novejši tiski,
  • raritete,
  • rokopisi,
  • vezani letniki serijskih publikacij,
  • gradivo, tiskano pred letom 1945,
  • domoznansko gradivo.
Na vrh
 
Medknjižnična izposoja
Medknjižnična izposoja je izposoja knjižničnega gradiva, ki se vrši med knjižnicami, vključenimi v sistem COBISS z namenom, da knjižnice svojim članom omogočimo dostop do gradiva, ki ga v lastni knjižnici nimamo, je pa na voljo v katerikoli drugi knjižnici.

Če gradiva, ki ga potrebujete, v naši knjižnici nimamo, vam ga lahko z medknjižnično izposojo priskrbimo iz druge knjižnice, ki z gradivom razpolaga.
Na vrh