O postavitvi gradiva nasplošno
Postavitev gradiva v posameznih oddelkih
   
     
O postavitvi gradiva nasplošno
V postopku obdelave knjižničnega gradiva za vsak posamezen kos določimo, kje bo v knjižnici shranjen. Ta podatek imenujemo postavitev ali signatura. Signaturo zabeležimo v računalniškem katalogu, v knjigi (nalepka na platnici) in v inventarni knjigi.

Signaturo običajno sestavlja več elementov oziroma podatkov, od katerih vsak naslednji element natančneje določa mesto gradiva na knjižni polici. Katere elemente signature uporabljamo, je odvisno od načina postavitve gradiva v oddelku.

Zaradi prostorskih omejitev in ekonomičnejše izrabe prostora, uporabljamo v knjižnici dva različna načina postavitve gradiva:

Postavitev gradiva v prostem pristopu
Gradivo je postavljeno v prostem pristopu v tistih oddelkih, kjer so izpolnjeni vsi pogoji, da lahko nudimo uporabnikom prost dostop do knjižničnega gradiva.

Gradivo je v prostem pristopu na izbrani lokaciji in interni oznaki urejeno po strokovnih skupinah, znotraj strokovnih skupin pa razporejeno po abecedi značnice.

Elementi postavitve gradiva v prostem pristopu:
  • Lokacija je najbolj splošen podatek, ki pove, v katerem oddelku knjižnice je gradivo postavljeno (npr. Študijski oddelek).
  • Interna oznaka je podatek, ki znotraj posameznega oddelka natančneje opredeljuje prostor, kjer se nahaja gradivo (npr. C – prostor, kjer je gradivo za cicibane, CD – prostor, kjer hranimo CD-je).
  • Strokovna skupina oz. vrstilec Univerzalne decimalne klasifikacije nam pove, v katero strokovno skupino je gradivo glede na svojo vsebino uvrščeno (npr. 78 - Glasba).
  • Značnica: znotraj strokovne skupine je gradivo zloženo po abecedi značnice, ki je lahko avtorska (priimek in ime prvega avtorja), stvarna naslov) ali korporativna (ime institucije).
  • Naslov je praviloma zadnji razvrščevalni element.
Postavitev gradiva v skladišču
Gradivo je postavljeno v skladišču v tistih oddelkih, kjer ni dovolj prostora, da bi lahko uporabnikom omogočili prost dostop do vsega gradiva.

Elementi postavitve gradiva v skladišču:
  • Lokacija je najbolj splošen podatek, ki pove, v katerem oddelku knjižnice je gradivo postavljeno (npr. Domoznanski oddelek).
  • Interna oznaka je podatek, ki znotraj posameznega oddelka natančneje opredeljuje prostor, kjer se nahaja gradivo.
  • Format je podatek, ki združuje knjige določenih velikosti.
  • Zaporedna številka, je podatek, ki jo dobi posamezen kos gradiva.
V skladišču je gradivo na izbrani lokaciji in interni oznaki urejeno po velikosti (formatu), nato pa je zloženo po zaporedni številki.
Na vrh
 
Postavitev gradiva v posameznih oddelkih
Študijski oddelek
Monografske publikacije
Večina najbolj iskanih monografskih publikacij je v prostem pristopu. Preostali del gradiva je v skladišču. Tu je predvsem starejše in manj iskano gradivo. Do gradiva v prostem pristopu lahko uporabniki dostopajo prosto, gradivo iz skladišča pa prinesemo delavci knjižnice.

Priročna literatura (enciklopedije, leksikoni, slovarji in podobno) je dostopna v priročni knjižnici Študijskega oddelka. Zaradi svoje namembnosti in včasih tudi oblike, ni namenjena izposoji na dom, temveč le uporabi v čitalnici. Tovrstno gradivo je računalniškem katalogu označeno z oznako "PRK".

Serijske publikacije
Večina novejših serijskih publikacij je v prostem pristopu v čitalnici Študijskega oddelka ter v čitalnici Internet klepet. Preostali, manj iskani naslovi in starejši letniki, so v skladišču. Periodiko iz skladišča prinesemo delavci knjižnice.

Neknjižno gradivo
Tovrstno gradivo je celoti v prostem pristopu in je spravljeno v regalih za neknjižno gradivo v neposredni bližini izposojevalnega pulta.

Mladinski oddelek
Monografske publikacije
Vse knjižno gradivo je v celoti v prostem pristopu. Leposlovje je urejeno po starostnih stopnjah otrok, strokovna literatura pa po strokovnih skupinah.

Priročna literatura (enciklopedije, leksikoni, slovarji ...) je dostopna v priročni knjižnici oddelka in je namenjena le uporabi v čitalnici oddelka. Tovrstno gradivo je v računalniškem katalogu označeno z oznako "PRK".

Serijske publikacije
Vse serijske publikacije so v prostem pristopu v čitalnici Mladinskega oddelka.

Neknjižno gradivo
Neknjižno gradivo (kasete, videokasete, CD ...) je v prostem pristopu v neposredni bližini izposojevalnega pulta.

Potujoča knjižnica
Delo in organizacija izposoje na bibliobusu je zaradi drugačne narave nekoliko drugačna, kot v ostalih "stacionarnih" oddelkih knjižnice.

Potujoča knjižnica razpolaga s preko 30.000 enotami knjižnega in neknjižnega gradiva. Na bibliobusu je lahko naenkrat približno 5.000 enot gradiva in to gradivo je na voljo na bibliobusu v prostem pristopu. Gradivo, ki je trenutno na bibliobusu, je v računalniškem katalogu označeno s pripisom "Bibliobus".

Fond gradiva na bibliobusu redno dopolnjujemo z novostmi in menjavamo z gradivom, ki se nahaja v depoju.

Če potrebujete gradivo, ki se trenutno nahaja v depoju, ga lahko dobite ob predhodnem telefonskem dogovoru z osebjem tega oddelka.

Domoznanski oddelek
V Domoznanskem oddelku je gradivo, ki je zaradi svoje vsebine namenjeno trajni hrambi.

Gradivo v tem oddelku je urejeno po sistemu skladišča. Uporabljajte ga lahko le v čitalnici oddelka. Žal večina gradiva še ni vnešena v računalniški katalog, zato dobite najbolj natančne informacije o gradivu v samem oddelku.
Na vrh